Algemene Voorwaarden - Koken met Cijfers

ALGEMENE VOORWAARDEN KOKEN MET CIJFERS

Artikel 1         Definities

 1. Koken met Cijfers, gevestigd te Gorinchem, KvK-nummer 80303803, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3         Aanbod

 1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4         Tarieven en betalingen  

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst, traject of product exclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, vermeld.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Er zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte of een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe (een deel van de) betaling vooraf te verzoeken. Zij is bij facturatie in termijnen gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5         Informatieverstrekking 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Opdrachtgever dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

Artikel 7         Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Indien is aangevangen met de werkzaamheden en de opdrachtgever de overeengekomen looptijd niet wenst af te maken, ontstaat er geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtnemer haar werkzaamheden (tijdelijk) niet uit kan voeren zal zij in overleg treden met opdrachtgever om de werkzaamheden te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, heeft opdrachtgever recht op restitutie van het bedrag voor die werkzaamheden waar nog geen gebruik van is gemaakt.
 5. Indien opdrachtgever verhinderd is voor een losse sessie (binnen een traject) dient dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een sessie kenbaar te worden gemaakt. Partijen treden in overleg hoe deze gemiste afspraak ingevuld gaat worden, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de looptijd van het traject plaats dient te vinden. Wanneer de sessie binnen 24 uur wordt afgezegd, komt deze te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat indien de sessie niet wordt ingehaald, dit van invloed kan zijn op de doelstellingen en/of opleverdatum van het traject.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 7. Een groepstraject kan enkel doorgang vinden met een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet wordt bereikt is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever zal binnen 14 dagen worden terugbetaald.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8         Online programma

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. De cursus is daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht.
 3. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de omgeving na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een programma aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een programma aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een programma.
 6. Doordat voor het geven van het programma gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat het programma op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren en helpen, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opdrachtnemer.
 10. De tijdens de looptijd van het programma geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 11. Tijdens deelname aan een programma kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 12. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9         Masterclasses en workshops 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een masterclass of workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een masterclass of workshop op een later moment.
 2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een masterclass of workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
 3. 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een masterclass of workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een masterclass of workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende masterclass of workshop of toekomstige masterclasses en workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende masterclass of workshop onverlet.

 Artikel 10       Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 Artikel 11       Aansprakelijkheid schade 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van opdrachtgever tijdens en na afloop van de werkzaamheden. Opdrachtgever maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 4. 4. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat opdrachtnemer in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 12       Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 13       Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14       Klachten 

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.
 2. Opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15       Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Dit gaat jou écht helpen!

Koken met Cijfers draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders